top of page

GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen – GDPR (2016/679/EG)
Advokatbyrån Maxwell Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med bedrivande av advokatverksamhet eller som annars behandlas i kontakt med leverantörer, myndigheter och samarbetspartners.
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men om så inte sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi då inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

 

Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal, en rättslig förpliktelse eller efter lämnat samtycke.


Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (1) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (2) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (3) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (4) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Maxwell Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Maxwell Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

 

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

bottom of page